Medycyna jest dynamiczną dziedziną nauki, nieustannie podlegającą zmianom i wymagającą od lekarzy ustawicznego dokształcania się, w szczególności w zakresie nowinek technologicznych i innowacji w sposobach leczenia. Informacje o najnowszych wydarzeniach  w świecie medycyny mogą oni czerpać z profesjonalnych portali medycznych, baz informacji medycznych, a także ze stron internetowych różnych organizacji medycznych.

Fachową wiedzę medyczną można pozyskiwać nie tylko ze specjalistycznej literatury, ale również z Internetu. Przy korzystaniu z internetowych portali medycznych, adresowanych do lekarzy, należy zachować ostrożność i próbować obiektywnie ocenić wiarygodność. Zaleca się korzystać ze źródeł wiedzy medycznej, sporządzanych przez specjalistów.

Profesjonalne portale medyczne

Profesjonalne portale medyczne, np. tevamed.pl, oferują fachową wiedzę z zakresu nowinek ze świata medycyny, branżowych konferencji oraz informacje na temat leków, w tym również ich refundacji. Dzięki takim stronom internetowym, jak Tevamed – medyczny portal dla lekarzy – specjaliści mogą poszerzać swoje horyzonty, dokształcać się, a w konsekwencji efektywniej wykonywać swoją pracę. Treści publikowane na profesjonalnych portalach medycznych charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym, dzięki czemu stanowią rzetelne i wiarygodne źródło informacji dla lekarzy.

Bazy informacji medycznych

Kolejnym wiarygodnym źródłem informacji o najnowszych wydarzeniach ze świata medycyny są bazy informacji medycznych. Wśród nich można wyróżnić bazy ogólnodostępne, a także bazy z dostępem płatnym (ograniczonym). Niemalże wszystkie te bazy adresowane są do lekarzy oraz osób, związanych ze światem medycyny. Za pośrednictwem baz informacji medycznych można dotrzeć do: ekspertyz, wyników badań na temat skuteczności metod leczenia, rozpraw doktorskich, sprawozdań z wykładów oraz publikacji pokonferencyjnych.   

Strony internetowe organizacji medycznych

Informacje na temat nowinek ze świata medycyny można czerpać również z oficjalnych stron internetowych organizacji medycznych. Najpopularniejszą z nich jest WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), na stronie której można znaleźć wiedzę, dotyczącą realizowanych projektów, materiały audiowizualne na temat nowinek medycznych oraz dostęp do baz czasopism branżowych. Oprócz WHO źródłami informacji medycznej mogą być także strona internetowa NFZ oraz strona ministerstwa zdrowia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here